Kontrollansvarig

Kontrollansvarig enl. PBL

 

Din väg till ett lyckat byggprojekt!


Hur arbetar jag och vad händer nu?

Såhär arbetar jag

När ni har valt att kontakta oss börjar vi med ett personligt möte. Vi kommer gärna ut på plats för att få träffa er och se platsen som byggnationen är tänkt att utföras på. Vi sätter oss därefter ner där ni visar oss era planer och vilka tankar och funderingar ni har kring byggnationen samt vad rollen som kontrollansvarig innebär och hur jag arbetar. Efter det tar vi oss tillsammans, steg för steg, mot ett färdigt projekt. Som kontrollansvarig är vi med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen. 

 

 

Kontrollansvarig Johan Lindberg inriktar sig till både privatpersoner och företag. Jag verkar som kontrollansvarig i princip hela Västra götaland, Bohuslän och Halland. Om det är möjligt kan jag även åta mig arbeten i övriga Sverige också. Kontakta mig med en förfrågan så tar vi det därifrån.

Kortfattad arbetsgång

 • Uppdragsbekräftelse.
 • Anmälan KA till kommunen.
 • Bygglovsansökan – bygglov.
 • Kontrollplan och övriga handlingar tas fram.
 • Tekniskt samråd – startbesked.
 • Byggstart.
 • Besök på arbetsplatsen & stickprovskontroller.
 • Arbetsplatsbesök.
 • Besök på arbetsplatsen & stickprovskontroller.
 • Intyg och egenkontroller till KA.
 • Slutsamråd – slutbesked.
 • Inflyttning.

Frågor och svar

När krävs en kontrollansvarig?

Vid de flesta byggnationer, rivningsåtgärder och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en kontrollansvarig som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Byggnadsnämndens bedömning av om en kontrollansvarig ska krävs får inte överklagas. För att få svar på om just ditt projekt kräver en kontrollansvarig kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Vilka befogenheter har den kontrollansvariga?

Den certifierade kontrollansvarige har enligt nya PBL (2010:900) fått nya uppgifter jämfört med vad som gällde för kvalitetsansvariga. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

I vilket skede ska den kontrollansvariga bestämmas?

Eftersom många viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrollen, ofta sker i projekteringsstadiet är det lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. Eftersom den kontrollansvariga ska bistå byggherren med kompetens kan ett tidigt val av kontrollansvarig bidra till en smidig bygglovsprocess.

I ansökan om lov ska byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. I bygglovsbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall även vem eller vilka det är.

Vad krävs för att bli certifierad kontrollansvarig?

För att bli certifierad kontrollansvarig krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Det krävs även godkänt på ett kunskapsprov som handlar om bygglagstiftningen. Den som saknar formell teoretisk utbildning men i stället har lång erfarenhet har ändå möjlighet att bli certifierad.

Vad gör en kontrollansvarig?

- Den kontrollansvariga tar tillsammans med byggherren fram ett förslag till kontrollplan.

- Den kontrollansvariga ser till att erforderliga och nödvändiga kontroller utförs och att kontrollplanen följs.

- Den kontrollansvariga informerar byggherren och, ibland även byggnadsnämnden, om något avviker från kontrollplanen.

- Den kontrollansvariga närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och vid slutsamrådet.

- Den kontrollansvariga dokumenterar arbetsplatsbesöken, noterar iaktagelser och brister samt utger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Vad händer om certifieringen går ut under projektet?

När byggnadsnämnden fattar beslut om en kontrollansvarig måste denne alltid ha en giltig certifiering och detta gäller i både beslut om bygglov och i beslut om startbesked. Grunden är att certifieringen ska gälla under hela projektet men i enskilda fall kan en person, där den femåriga certifieringsmetoden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen och detta måste ske i det enskilda fallet.

Kontrollansvarig enl PBL

Jag är certifierad kontrollansvarig och jag hjälper gärna till för att göra ditt byggprojekt lyckat. Anlita mig som KA redan idag! 

Kontakt

Adress: Smörgatan 100, 412 76 Göteborg

Email: johan@kontrollansvarigpbl.se

Telefon: 076-834 79 96

Organisationsnummer: 559209-2281

Momsregistreringsnummer: SE559209228101

Byggingenjör Johan Lindberg

Copyright @ All Rights Reserved